English Specimen – for informational purposes only. In case of any disputes between the Macedonian and English version,
the Macedonian version shall prevail.

CONSENT

For obtaining report from Macedonian Credit Bureau AD Skopje (MKB) and for personal data checks in data bases for the purpose of establishing business relationship and loan applications

I give consent to Financial company IUTE CREDIT MACEDONIA DOOEL Skopje

To receive multiple reports on my credit history and other liabilities, incomes, and employment, solely for the stated purpose and during maximum five (5) years, as of the day of establishing business relationship.
– to process my personal data for the purpose of check or verification, i.e. to check whether I own the payment account provided by me in KIBS AD Skopje, as well as to check or verify my data in other data bases for the purpose of establishing business relationship, in accordance with the laws and internal acts of the Company.
I am familiar that:

  1. MKB can prepare and submit a report to the user of data only with my previous written consent.
  2. I have right to access the data in MKB, as well as to dispute the accuracy and completeness of any data in the report.
  3. MKB shall have no liability on the data contained in the report or for any adverse activity taken by the Data User towards me, based in whole or in part on the report, except in the case of submission of false information to harm me or the data provider or the data user.
  4. MKB shall erase my data after a period of five years after the payment of the liability or the closing of the account.
  5. I have the right to withdraw this consent with written statement.

 

СОГЛАСНОСТ

За доставување извештај од Македонско кредитно биро АД Скопје (МКБ) и за проверка на лични податоци во бази на податоци со цел за воспсотавување деловен однос и барања за кредит

Давам согласност на Финансиско друштво ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

– за повеќекратно добивање извештај за фактичката состојба на мојата кредитна историја и останати обврски, приходи и вработување, исклучиво за горенаведената цел и за времетраењето од најмногу пет (5) години од воспоставување на деловниот однос и

– да ги користи моите лични податоци со цел да врши проверка или верификација, односно да провери дали сум сопственик на доставената од мене трансакциска сметка преку проверка во КИБС АД Скопје, како и да врши проверка или верификација и во други бази на податоци за целите на воспоставување на деловниот однос, а согласно со законите и интерните акти на Друштвото.

Запознат/а сум дека:

  1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна писмена согласност.
  2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот.
  3. МКБ не носи одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од Корисникот на податоци спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на податоци.
  4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметката.
  5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.