Финансиска едукација

Комитетот за котација и надзор на Nasdaq Талин на 16 октомври 2021 година одлучи да ја одобри апликацијата IuteCredit Finance S.á r.l и да ги наведе нејзините до 500 000 обврзници со номинална вредност од 100 евра (IuteCredit Finance високи обезбедени обврзници, X4S34937) на Балтичката листа на обврзници откако беа исполнети следните услови:

  • понудата да е завршена според принципите опишани во проспектот и резултатите од понудата се обелоденети;
  • понудените обврзници се издадени и пренесени на сметките за хартии од вредност на инвеститорите доколку понудата е успешна;
  • по исполнувањето на горенаведените услови, издавачот го доставил соодветниот извештај до берзата.

Првиот ден на тргување на обврзниците IuteCredit Finance S.á r.l беше на 7 октомври 2021 година.