СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Согласен/согласна сум да се врши обработка на моите лични податоци – Име, Презиме, телефонски број и електронска пошта, содржана во документацијата за кредитот за целите на маркетинг за производите и услугите на Иуте Кредит по истекување на Договорот за кредит и да добивам комерцијални информации преку електронски средства за комуникација, вклучително, но не ограничено на е-маил и SMS, како и користење на автоматски говорни системи.

Субјектот на личните податоци има право во секое време, бесплатно и со користење на едноставни средства да ја повлече согласноста за обработка на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг, писмено, или пак, преку e-маил на .